ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatkezelés és adatvédelemBevezetés

Jelen Nyilatkozat célja tájékoztatni a code4flow.com, code4flow.hu oldalak látogatóit arról, hogy a Code4Flow a weboldalak használatának és a szolgáltatások igénybevételének során hogyan kezeli a személyes adatokat, a felhasználók hogyan érvényesíthetik adatvédelemmel kapcsolatos jogaikat.

A Code4Flow elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes és üzleti adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Code4Flow a személyes és üzleti adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely garantálja ezen adatok biztonságát, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Code4Flow fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatban rögzített feltételeket.

A Code4Flow az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Jogszabályoknak való megfelelés

A Code4Flow adatkezelési elvei, a kialakított eljárások, valamint jelen Adatvédelmi Nyilatkozat megfelel a hatályos vonatkozó jogszabályoknak és egyezményeknek, különösen az alábbiaknak:
 • Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • Magyarország Alaptörvénye

Definíciók

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

A kezelt adatok köre

Hírlevél feliratkozás

A code4flow.com weboldalon lehetőséget biztosítunk a code4flow.com oldalon a Code4Flow hírlevelére történő feliratkozásra. Miután a feliratkozás önkéntes, Ön a feliratkozással igazolja, hogy 16 évnél idősebb. A feliratkozás során a felhasználó felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, a Code4Flow ezért felelősséget nem vállal. A Code4Flow a feliratkozás során az alábbi személyes adatokat gyűjti és használja fel hírlevél küldés céljából:

Adat

Felhasználói hozzájárulás

Adatkezelés célja

Vezetéknév Kötelező A felhasználó beazonosítása
Keresztnév Kötelező A felhasználó beazonosítása
Email cím Kötelező Erre az email címre küldjük a hírleveleket

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
A felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés hátterét a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló reklámtörvény szabályozza.

Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy a feliratkozó értesüljön a Code4Flow aktuális híreiről, akcióiról, rendezvényeiről.

Az adatok megőrzésének ideje
A felhasználó visszavonásáig.

Hirlevélről történő leiratkozási lehetőségek
A felhasználó leiratkozhat és / vagy töröltetheti adatait az alábbi lehetőségekkel:
 • a kiküldött hírlevelek alján található „leiratkozás” gombra történő kattintással
 • az [email protected] email címre történő levél küldésével
A Code4Flow hírlevél küldéshez a Maichimp Hírlevélküldő rendszert használja. A Mailchimp rendszert üzemeltető cég neve: The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp).

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: [email protected]

Kapcsolati űrlap

A Code4Flow-val való online kapcsolatfelvételt a kapcsolati űrlap kitöltésével kezdeményezheti a code4flow.com/ oldalon. Az Ön kérdése függvényében adatai a megfelelő szakterület felé kerül továbbításra.

A Code4Flow üzleti szolgáltatásait és weboldalainak szolgáltatásait kizárólag 16 év feletti személyek vehetik igénybe. Miután a kapcsolati űrlap kitöltése önkéntes, Ön az űrlap kitöltésével igazolja, hogy 16 évnél idősebb. A kapcsolati űrlap kitöltése során a felhasználó felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, a Code4Flow ezért felelősséget nem vállal.

A Code4Flow a kapcsolati űrlap kitöltése során az alábbi személyes adatokat gyűjti és használja fel az űrlap kitöltőjével történő kapcsolatfelvétel céljából:

Adat

Felhasználói hozzájárulás

Adatkezelés célja

Név Kötelező A felhasználó beazonosítása
Cégnév Nem Kötelező A felhasználó beazonosítása
Email cím Kötelező A Code4Flow válaszának egyik lehetséges csatornája
Telefon Nem Kötelező A Code4Flow válaszának egyik lehetséges csatornája
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
A felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés hátterét a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló reklámtörvény szabályozza.

Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy a felhasználó kérésére kapcsolatba lépjen vele a Code4Flow.

Az adatok megőrzésének ideje
A felhasználó az [email protected] címre küldött levélben kérheti a kapcsolati űrlapon megadott adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés célhoz kötöttsége már nem áll fent.
A Code4Flow adatkezelőként gondoskodik arról, hogy a code4flow.com használatával összefüggő személyes adatok biztonsága ne sérüljön, intézkedéseket hoz az adatok elvesztése ellen, valamint az illetéktelen hozzáférések megakadályozása érdekében.
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg.

Adatkezelő adatai

A code4flow.com és code4flow.hu weboldalak adatkezelője a Code4Flow Kft. (6721. Szeged, Szilágyi utca 2.), az adatkezelő adatvédelmi felelőse Soós Péter. A felhasználó a [email protected] emailcímen regisztrációs törlési kérelmet és adattörlési kérelmet jelezhet az adatkezelő felé. A felhasználó adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos bejelentéseit, illetve személyes adatai védelmével kapcsolatos kérdéseit az [email protected] címre küldheti be.

Adatfeldolgozók

A Code4Flow a code4flow.com weboldal használatával összefüggő felhasználói adatokat titkosan kezeli, azokat a felhasználó hozzájárulása nélkül jogosulatlan harmadik félnek nem adja át. A code4flow.com weboldal üzemeltetéséhez a Code4Flow tárhelyszolgáltatást vesz igénybe. Tárhelyszolgáltató adatai: Bővebb információt az impresszum menüben találhat

Cookie kezelés

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A Code4Flow milyen sütiket és mire használ?

A Code4Flow a sütiket a következő célokból használja
 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • anonimizált használati és forgalmi statisztikát gyűjtése weboldalunk fejlesztése céljából,
 • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Statisztikát biztosító sütik

A code4flow.com és a code4flow.hu oldalakon a Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával. A Google Analytics szolgáltatás által tárolt felhasználói és eseményszintű adatok nem törlődnek automatikusan az Analytics kiszolgálóiról. Ez azokra a felhasználói és eseményszintű adatokra vonatkozik, amelyek cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (ilyen például a User ID), valamint hirdetési azonosítókhoz (ilyenek például a DoubleClick-cookie-k, az Android hirdetésazonosítója vagy az Apple Identifier for Advertisers azonosító) vannak társítva. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. A Google Analytics sütik kikapcsolása ezzel az eszközzel elvégezhető: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: Az egyes böngészőkbe kiegészítőket is letölthet, ami az oldalon futó cookie kikapcsolását lehetővé teszi.

Ne menjen el a legjobb megoldás mellett!