ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatkezelés és adatvédelemBevezetés

Jelen Nyilatkozat célja tájékoztatni a code4flow.com, code4flow.hu oldalak látogatóit arról, hogy a Code4Flow a weboldalak használatának és a szolgáltatások igénybevételének során hogyan kezeli a személyes adatokat, a felhasználók hogyan érvényesíthetik adatvédelemmel kapcsolatos jogaikat.

A Code4Flow elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes és üzleti adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Code4Flow a személyes és üzleti adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely garantálja ezen adatok biztonságát, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Code4Flow fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatban rögzített feltételeket.

A Code4Flow az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Jogszabályoknak való megfelelés

A Code4Flow adatkezelési elvei, a kialakított eljárások, valamint jelen Adatvédelmi Nyilatkozat megfelel a hatályos vonatkozó jogszabályoknak és egyezményeknek, különösen az alábbiaknak:
 • Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • Magyarország Alaptörvénye

Definíciók

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

A kezelt adatok köre

Hírlevél feliratkozás

A code4flow.com weboldalon lehetőséget biztosítunk a code4flow.com oldalon a Code4Flow hírlevelére történő feliratkozásra.Miután a feliratkozás önkéntes, Ön a feliratkozással igazolja, hogy 16 évnél idősebb. A feliratkozás során a felhasználó felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, a Code4Flow ezért felelősséget nem vállal.A Code4Flow a feliratkozás során az alábbi személyes adatokat gyűjti és használja fel hírlevél küldés céljából:

Adat

Felhasználói hozzájárulás

Adatkezelés célja

VezetéknévKötelezőA felhasználó beazonosítása
KeresztnévKötelezőA felhasználó beazonosítása
Email címKötelezőErre az email címre küldjük a hírleveleket

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
A felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés hátterét a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló reklámtörvény szabályozza.

Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy a feliratkozó értesüljön a Code4Flow aktuális híreiről, akcióiról, rendezvényeiről.

Az adatok megőrzésének ideje
A felhasználó visszavonásáig.

Hirlevélről történő leiratkozási lehetőségek
A felhasználó leiratkozhat és / vagy töröltetheti adatait az alábbi lehetőségekkel:
 • a kiküldött hírlevelek alján található „leiratkozás” gombra történő kattintással
 • az contact@code4flow.com email címre történő levél küldésével
A Code4Flow hírlevél küldéshez a Maichimp Hírlevélküldő rendszert használja. A Mailchimp rendszert üzemeltető cég neve: The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp).

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: privacy@mailchimp.com

Kapcsolati űrlap

A Code4Flow-val való online kapcsolatfelvételt a kapcsolati űrlap kitöltésével kezdeményezheti a code4flow.com/ oldalon. Az Ön kérdése függvényében adatai a megfelelő szakterület felé kerül továbbításra.

A Code4Flow üzleti szolgáltatásait és weboldalainak szolgáltatásait kizárólag 16 év feletti személyek vehetik igénybe. Miután a kapcsolati űrlap kitöltése önkéntes, Ön az űrlap kitöltésével igazolja, hogy 16 évnél idősebb. A kapcsolati űrlap kitöltése során a felhasználó felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, a Code4Flow ezért felelősséget nem vállal.

A Code4Flow a kapcsolati űrlap kitöltése során az alábbi személyes adatokat gyűjti és használja fel az űrlap kitöltőjével történő kapcsolatfelvétel céljából:

Adat

Felhasználói hozzájárulás

Adatkezelés célja

NévKötelezőA felhasználó beazonosítása
CégnévNem KötelezőA felhasználó beazonosítása
Email címKötelezőA Code4Flow válaszának egyik lehetséges csatornája
TelefonNem KötelezőA Code4Flow válaszának egyik lehetséges csatornája
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
A felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés hátterét a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló reklámtörvény szabályozza.

Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy a felhasználó kérésére kapcsolatba lépjen vele a Code4Flow.

Az adatok megőrzésének ideje
A felhasználó az contact@code4flow.com címre küldött levélben kérheti a kapcsolati űrlapon megadott adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés célhoz kötöttsége már nem áll fent.
A Code4Flow adatkezelőként gondoskodik arról, hogy a code4flow.com használatával összefüggő személyes adatok biztonsága ne sérüljön, intézkedéseket hoz az adatok elvesztése ellen, valamint az illetéktelen hozzáférések megakadályozása érdekében.
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg.

Adatkezelő adatai

A code4flow.com és code4flow.hu weboldalak adatkezelője a Code4Flow Kft. (6721. Szeged, Szilágyi utca 2.), az adatkezelő adatvédelmi felelőse Soós Péter. A felhasználó a contact@code4flow.com emailcímen regisztrációs törlési kérelmet és adattörlési kérelmet jelezhet az adatkezelő felé. A felhasználó adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos bejelentéseit, illetve személyes adatai védelmével kapcsolatos kérdéseit az contact@code4flow.com címre küldheti be.

Adatfeldolgozók

A Code4Flow a code4flow.com weboldal használatával összefüggő felhasználói adatokat titkosan kezeli, azokat a felhasználó hozzájárulása nélkül jogosulatlan harmadik félnek nem adja át.A code4flow.com weboldal üzemeltetéséhez a Code4Flow tárhelyszolgáltatást vesz igénybe.Tárhelyszolgáltató adatai: Bővebb információt az impresszum menüben találhat

Cookie kezelés

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A Code4Flow milyen sütiket és mire használ?

A Code4Flow a sütiket a következő célokból használja
 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • anonimizált használati és forgalmi statisztikát gyűjtése weboldalunk fejlesztése céljából,
 • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Statisztikát biztosító sütik

A code4flow.com és a code4flow.hu oldalakon a Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.A Google Analytics szolgáltatás által tárolt felhasználói és eseményszintű adatok nem törlődnek automatikusan az Analytics kiszolgálóiról. Ez azokra a felhasználói és eseményszintű adatokra vonatkozik, amelyek cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (ilyen például a User ID), valamint hirdetési azonosítókhoz (ilyenek például a DoubleClick-cookie-k, az Android hirdetésazonosítója vagy az Apple Identifier for Advertisers azonosító) vannak társítva.A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.A Google Analytics sütik kikapcsolása ezzel az eszközzel elvégezhető: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: Az egyes böngészőkbe kiegészítőket is letölthet, ami az oldalon futó cookie kikapcsolását lehetővé teszi.

Ne menjen el a legjobb megoldás mellett!